Creativiteit kent geen grenzen

Algemene voorwaarden

Artikel 1:
Prijs en betalingen
1.1 De prijzen zijn inclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van de schriftelijke offerte. De prijs wordt jaarlijks bepaald.
1.2 Bedrijven zijn verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, particulieren per omgaande. Indien de afnemer een product of een gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, op goede gronden heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op te schorten.
1.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier gerechtigd om over het eventueel opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in artikelen 6:119a
en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.
1.4 Ingeval de afnemer per vervaldatum van een factuur nog niet betaald heeft zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingrecht te hebben beroepen, is de leverancier bevoegd de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling, vermeerderd met de opengevallen rente als bedoeld in het vorige lid, is geschied of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidstelling te verlangen.
1.5 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 2:       
Bestelling/order en orderbevestiging / annulering
2.1 Door de afnemer wordt per order een bestelformulier / opdrachtbevestiging gestuurd aan de leverancier. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk door teken bevoegde personen zijn bevestigd.
2.2 Wijzigingen of annulering van de order kunnen binnen 5 werkdagen na orderontvangstdatum  worden doorgegeven mits de order nog niet in productie is. Indien een order reeds in productie is, worden bij wijzigingen of annuleringen de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.

Artikel 3:
Verplichtingen en aansprakelijkheid van de afnemer
3.1 Wanneer er sprake is van maatwerk leveringen, zorgt de afnemer ervoor dat de leverancier overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de producten benodigde gegevens en wijst de leverancier op overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor de leverancier van belang zijn.
3.2 Wanneer er sprake is van maatwerk leveringen draagt de afnemer de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.
3.3 De afnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of
voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.
3.4 Indien de afnemer het product niet afneemt op het vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit direct voortvloeiende schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag), voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan worden toegerekend.
3.5 Wanneer er sprake is van maatwerk leveringen is de afnemer gehouden de leverancier te vrijwaren van alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de leverancier mochten doen gelden, met name veroorzaakt door schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen welke aan de leverancier door of vanwege de afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of zijn voorgeschreven. 

Artikel 4:
Verplichtingen en aansprakelijkheid van de leverancier, garantie
4.1 De leverancier garandeert dat het product een goede hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel waarvoor het blijkens de overeenkomst bestemd is en voldoet aan de geldende normen,
alsmede aan de met de afnemer opgestelde eisen.
4.2 De leverancier staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege welke door de afnemer ter beschikking zijn gesteld. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de leverancier,wanneer er sprake is van maatwerk leveringen, tenzij de afnemer hem van deze voorschriften in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat de leverancier die voorschriften had behoren te kennen.
4.3 Wanneer er sprake is van maatwerk leveringen is de leverancier  verplicht de afnemer onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in door of namens de afnemer voorgeschreven constructies en werkwijzen, dan wel in door of namens de afnemer verstrekte gegevens, dan wel in door of namens de afnemer voorgeschreven of ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.
4.4 De leverancier vrijwaart de afnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze tijdens het transport of bij het lossen van het product is veroorzaakt en toe te rekenen is aan de leverancier, zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs.
4.5 Onverminderd het in de wet en het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is de leverancier na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.
4.6 De partijen zijn een garantieperiode overeengekomen van 24 maanden na datum van aflevering. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot gebreken die het gevolg zijn van fabricage en materiaalfouten. In de situatie zoals hier bedoeld is de leverancier gehouden tot, zulks te onze keuze:
a. (kosteloos) herstellen van gebreken,
b. leveren van vervangende producten cq. onderdelen
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom / creditering van de aan de afnemer gezonden factuur, met ontbinding zonder gerechtelijke tussenkomst van de opdracht
d. een in onderling overleg met de afnemer te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hier bedoeld
4.7 Indien de afnemer zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantie verplichting van de leverancier.
4.8 De leverancier is niet aansprakelijk voor de geleverde zaken, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
a. fouten in een door de afnemer voorgeschreven niet van de leverancier afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de afnemer afkomstig;
b. ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de afnemer aan ons ter beschikking zijn gesteld;
c. functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de afnemer is voorgeschreven;
d. ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de afnemer in het werk zijn gesteld.
e. Die het gevolg zijn van verwaarlozing, gebrek aan en/of foutief onderhoud aan de producten
f. Het tengevolge van weersomstandigheden en omgevingsinvloeden (zoals belastingen) verkleuren en / of verweren van de producten
g. Die het gevolg zijn van normale slijtage van de producten
h. Die betrekking hebben op geringe kleur- en / of maatafwijkingen, zulks in samenspraak met de afnemer vast gestelde toleranties.
4.9 Behoudens de verplichtingen uit hoofde van het voorstaande is de leverancier nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, direct of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door opdrachtgever diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelde of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-) levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door zaken zelf.

Artikel 5:
Totstandkoming van de opdracht
5.1 De overeenkomst komt tot stand door een opdracht tot levering van het product op grond van de offerte en/of opdrachtbevestiging. Indien de afnemer een opdracht geeft aan de leverancier in afwijking van de door de leverancier opgestelde offerte, dient de afnemer de afwijking van de offerte te melden aan de leverancier. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en leidt slechts tot een overeenkomst tussen partijen conform de afwijkende opdracht, indien die afwijkende opdracht schriftelijk door de leverancier wordt aanvaard.
5.2 Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld de leverancier kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.
5.3 Bij levering uit voorraad of magazijn na totstandkoming van de overeenkomst geldt de door of namens de afnemer ondertekende ontvangstbevestiging als schriftelijke bevestiging van de
opdracht aan de leverancier.
5.4 Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6:
Levertijd
6.1 Ter bepaling van de levertijd worden voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst vermeld, dan wel een tijdvak. Indien voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst zijn vermeld, dient aflevering op die datum en op dat tijdstip plaats te hebben.
6.2 Indien de leverancier zijn verplichtingen op het met inachtneming van het voorgaande lid vastgestelde tijdstip niet nakomt, is hij van rechtswege in verzuim, mits is overeengekomen dat datum en tijdstip van aflevering fataal zijn. Indien is overeengekomen dat datum en tijdstip van aflevering niet fataal zijn, is de leverancier eerst in verzuim nadat de afnemer hem heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn af te leveren en die aflevering is uitgebleven.

Artikel 7:
Aflevering en overmacht
7.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de opdrachtbevestiging bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de afnemer de goederen niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 8, paragraaf 1. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van de leverancier komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.
7.2 Het transport naar de plaats van aflevering met inbegrip van het laden en lossen is voor rekening en risico van de leverancier, tenzij ingevolge de vierde of vijfde paragraaf anders is overeengekomen.
7.3 De afnemer zorgt er voor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.
7.4 Indien levering franco werk niet-gelost is overeengekomen, zal voor elke vracht onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst een losuur worden toegestaan. Meer losuren kunnen in rekening worden gebracht. De aflevering dient zodanig te geschieden dat het lossen in normale werktijd kan geschieden. Om dit te bewerkstelligen treden partijen daarover tijdig met elkaar in overleg. Het lossen door de afnemer geschiedt met voldoende geschikt personeel en materiaal en op aanwijzing van de transporteur. Indien het lossen door de afnemer geschiedt en de leverancier daartoe hulpmiddelen aan de afnemer ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen.
7.5 Indien levering af fabriek is overeengekomen, wordt het product geacht te zijn afgeleverd zodra dit in of op de vervoermiddelen is geladen.
7.6 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de opdracht, moet de leverancier de afnemer zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Leverancier kan in geval van overmacht in onderling overleg met de afnemer de betreffende opdracht opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip dat de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd, de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de opdracht verhinderen, geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van de leverancier of in dat productieapparaat waarvan goederen of grondstoffen cq. producten worden betrokken, storingen op internet computers en servers en/of telefoonverbindingen die bestellen via het internet stagneren en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 8:
Gebreke
8.1 De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de leverancier mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
8.2 De in ontvangstneming van de producten door de afnemer laat de aansprakelijkheid van de leverancier voor eventuele verborgen gebreken onverlet.
8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5, paragraaf 1 zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het product overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.

Artikel 9:
Overgang risico en eigendom
9.1 Het product is na aflevering voor risico van de afnemer.
9.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit de levering van dat product voortvloeiende betalingsverplichtingen.
9.3 Zolang de leverancier als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht dat afnemer zich jegens hem om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit noch te verpanden, noch te verwerken, over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 10:
Tussentijdse wijziging en beëindiging van een opdracht
10.1 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, wordt geschorst of tijdelijk stilgelegd, is de afnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
10.2 In de voorgaande paragraaf bedoelde geval heeft de leverancier recht op vergoeding van de schade die hij ten gevolge van de opschorting lijdt.
10.3 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, in onvoltooide staat wordt beëindigd, dan wel indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt opgezegd, is de afnemer bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hetzelfde geldt indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt ontbonden.
10.4 In de vorige paragraaf bedoelde gevallen, evenals in de gevallen van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de afnemer en van het door de afnemer in onvoltooide staat beëindigen van het opgedragen werk – anders dan voor zover dit aan de leverancier is toe te rekenen – heeft de leverancier recht op de prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.
10.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het product of een onderdeel daarvan door overmacht of een andere oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden geleverd, is iedere partij die dit bemerkt verplicht om hiervan onverwijld mededeling te doen aan de wederpartij teneinde in onderling overleg, hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen.
10.6 Onverminderd het bepaalde in de wet heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. de duur en/of de gevolgen van de opschorting als bedoeld in het eerste lid, dan wel een overmachttoestand dit redelijkerwijs rechtvaardigen en/of;
b. in het geval als bedoeld in het vorige lid, na verloop van een maand geen redelijke oplossing ter zake van prijs, technische uitvoering, of levertijd kan worden gevonden.
10.7 In de vorige paragraaf bedoelde gevallen wordt naar redelijkheid tussen partijen afgerekend, tenzij de ontbinding het gevolg is van een aan de afnemer toe te rekenen tekortkoming. In dat laatste geval vindt afrekening plaats overeenkomstig het in de vierde paragraaf bepaalde.

Artikel 11:
Meer- en minderwerk
11.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst;
b. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst
niet waren te voorzien;
c. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
e. in de gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.

Artikel 12:
In gebreke blijven van een partij
12.1 Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.
12.2 Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de wederpartij haar in verband daarmee schriftelijk in gebreke dient te stellen, zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.
12.3 Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde nalatig is en blijft haar verplichtingen na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.
12.4 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:
a. zij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. zij surséance van betaling aanvraagt;
c. ten laste van haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
d. zij de bedrijfsuitvoering staakt.
12.5 In een geval als in het voorgaande lid bedoeld, heeft de wederpartij het recht om in de gevallen sub a, b en d zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in het geval sub c na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.
12.6 Indien een partij tot invordering overgaat, is de nalatige partij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van € 250,–.
12.7 Het in de voorgaande leden bepaalde, laat onverlet het recht van de wederpartij:
a. om direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de overeenkomst verschuldigd is;
b. alle overige rechten geldend te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaald.

Artikel 13:
Toepasselijk recht
13.1 Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, ook die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan, voortvloeiende uit de bepalingen van deze overeenkomst, zowel in juridische als feitelijke aard, zullen beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14:
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer  ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Alle produkten worden per commissie speciaal voor de afnemer geproduceerd. Wij zullen dan ook van te voren contact met u opnemen om alle details persoonlijk met u te bespreken.

Pot Plant

1. Vorm

2. Kleur

3. Plant

4. Ondergrond

Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3
Pot 3

1. Vorm

2. Kleur

3. Plant

4. Ondergrond

1. Vorm

2. Kleur

3. Plant

4. Ondergrond

Basiskleuren

 

Populaire kleuren

Kies uw eigen RAL kleur Info

Let op: de getoonde kleur kan afwijken van de echte kleur

1. Vorm

2. Kleur

3. Plant

4. Ondergrond

Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Plant
Visual